Για ποιες φορολογικές παραβάσεις δεν χαρίζονται τα πρόστιμα στους φορολογούμενους

Φορο-δηλώσεις που δεν υποβάλλονται στην ώρα τους, απόκρυψη εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων, μη έκδοση αποδείξεων αλλά και μη συνεργασία με τις φορολογικές αρχές είναι ορισμένες από τις φορολογικές παραβάσεις για τις οποίες η Εφορία δεν χαρίζεται στους φορολογούμενους. Επιβάλλει πρόστιμα και κυρώσεις που για μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής φθάνουν μέχρι την ποινική δίωξη και την ποινή φυλάκισης.

Εννέα χρόνια μετά την εφαρμογή του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών (ΚΦΔ) που ορίζει τις διαδικασίες ελέγχου, βεβαίωσης και είσπραξης των φόρων καθώς και τα πρόστιμα και κυρώσεις για τους φορο-παραβάτες, το υπουργείο Οικονομικών προχώρησε στην κωδικοποίηση των υφιστάμενων διατάξεων.

Κάλεσαν το 100 για να συλλάβει οικογένεια για… 20 ευρώ βενζίνη – Τα πλήρωσε τελικά αστυνομικός
H κωδικοποίηση η οποία κυρώθηκε πρόσφατα από τη Βουλή έρχεται να ξεκαθαρίσει το τοπίο στο ποινολόγιο της Εφορίας και τη διαδικασία βεβαίωσης των εσόδων μετά το πλήθος αλλαγών που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια.

Οι πιο συχνές παραβάσεις
Σύμφωνα με τον Κώδικα οι διαδικαστικές παραβάσεις, δηλαδή οι τυπικές παραβάσεις είναι μεταξύ άλλων όταν ο φορολογούμενος:

1. Δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα ή υποβάλλει ελλιπή δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα ή φορολογική δήλωση από την οποία δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου. Πρόστιμο 100 ευρώ για κάθε παράβαση.

2. Δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα φορολογική δήλωση. Πρόστιμο 100 ευρώ, για κάθε παράβαση σε περίπτωση που ο φορολογούμενος δεν είναι υπόχρεος τήρησης λογιστικών αρχείων (βιβλίων), 250 ευρώ για κάθε παράβαση σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος και 500 ευρώ για κάθε παράβαση εάν ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.

3. Δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα δήλωση παρακράτησης φόρου. Πρόστιμο 100 – 500 ευρώ για κάθε παράβαση ανάλογα με την τήρηση ή μη τήρηση «βιβλίων».

4. Δεν ανταποκριθεί σε αίτημα της φορολογικής διοίκησης για παροχή πληροφοριών ή στοιχείων. Πρόστιμο 100 – 500 ευρώ για κάθε παράβαση ανάλογα με την τήρηση ή μη τήρηση «βιβλίων».

5. Δεν συνεργάζεται στη διάρκεια φορολογικού ελέγχου. Πρόστιμο 2.500 ευρώ.

6. Δεν προβαίνει σε εγγραφή στο φορολογικό μητρώο ή εγγράφεται στο φορολογικό μητρώο περισσότερες φορές. Πρόστιμο 2.500 ευρώ.

7. Δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του (τήρηση λογιστικών αρχείων). Πρόστιμο 2.500 ευρώ.

8. Δεν υποβάλλει ή υποβάλλει ανακριβή στοιχεία αναφορικά με τις υποχρεώσεις του. Πρόστιμο 2.500 ευρώ.

9. Δεν εκδίδει λογιστικά αρχεία ή εκδίδει ή λαμβάνει ανακριβή λογιστικά αρχεία (παραστατικά), για πράξεις που δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ. Πρόστιμο 500 – 1.000 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο και την κατηγορία των βιβλίων.

10. Διακινεί αγαθά χωρίς την ύπαρξη παραστατικών στοιχείων διακίνησης. Πρόστιμο 500 – 1.000 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο και την κατηγορία των βιβλίων.

ΕΝΦΙΑ – Ε9
Σε περίπτωση μη υποβολής, εκπρόθεσμης υποβολής ή υποβολής ανακριβούς δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9), επιβάλλεται πρόστιμο γι’ αυτήν με την πράξη προσδιορισμού του φόρου, η οποία εκδίδεται με βάση τη δήλωση. Σε περίπτωση υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων για περισσότερα του 1 έτη, επιβάλλεται ένα μόνο πρόστιμο, εφόσον στις δηλώσεις αυτές επαναλαμβάνονται οι ίδιες μεταβολές.

Διπλάσια πρόστιμα
Σε περίπτωση διαπίστωσης, στο πλαίσιο ελέγχου, εκ νέου διάπραξης της ίδιας παράβασης, εντός πενταετίας από την έκδοση της αρχικής πράξης, τα πρόστιμα επιβάλλονται στο διπλάσιο και, στην περίπτωση κάθε επόμενης ίδιας παράβασης, στο τετραπλάσιο του αρχικώς επιβληθέντος προστίμου.

 

 

 

Έντυπη έκδοση «ΤΑ ΝΕΑ»

Related Posts