Κρίσιμα τα 50 στρέμματα για τις νέες άδειες φύτευσης αμπελώνα

Μέχρι τις 10 Μαΐου θα µείνουν ανοιχτές οι αιτήσεις για τις άδειες φύτευσης αµπέλου, µε την ΥΑ 866/86629/18-3-2020 που δηµοσιεύτηκε πρόσφατα να περιλαµβάνει τα νέα κριτήρια προτεραιότητας µε βάση τα οποία θα διατεθούν οι άδειες, εφόσον οι αιτήσεις ξεπεράσουν τις διαθέσιµες ανά Περιφέρεια Κατανοµής.
Αναλυτικά, τα κριτήρια που ισχύουν και για τις οχτώ αµπελουργικές περιφέρειες:

Παραγωγοί που φυτεύουν οινοποιήσιµες ποικιλίες αµπέλου για πρώτη φορά και εγκαθίστανται ως αρχηγοί της εκµετάλλευσης (νεοεισερχόµενοι): 3 µόρια

Εκτάσεις όπου οι αµπελώνες συµβάλλουν στη διατήρηση του περιβάλλοντος i) βιολογικοί αµπελώνες, ii) αµπελώνες µε σύστηµα ολοκληρωµένης διαχείρισης, iii) αναβαθµίδες: 1 µόριο

Εκτάσεις που αντιµετωπίζουν φυσικούς ή άλλους ειδικούς περιορισµούς: 1 µόριο

Προηγούµενη συµπεριφορά παραγωγού: 0,15 µόρια

Ύψος εκτάσεων µε προτεραιότητα ανά Περιφέρεια κατανοµής:

Κ. Μακεδονία, ∆υτική Ελλάδα: Η αµπελουργική εκµετάλλευση του αιτούντος είναι ίση ή µεγαλύτερη των 50 στρεµµάτων: 3,5 µόρια.

Η αµπελουργική εκµετάλλευση του αιτούντος είναι µεγαλύτερη ή ίση των 30 και µικρότερη των 50 στρεµµάτων: 2,45 µόρια

Πελοπόννησος, Αττική, Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία: Η αµπελουργική εκµετάλλευση του αιτούντος είναι µεγαλύτερη ή ίση των στρεµµάτων. 3,5 µόρια. Η αµπελουργική εκµετάλλευση του αιτούντος είναι µεγαλύτερη ή ίση των 50 και µικρότερη των 75 στρεµµάτων 2,45 µόρια.

Ιόνια Νησιά, Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Ήπειρος: Η αµπελουργική εκµετάλλευση του αιτούντος είναι ίση ή µεγαλύτερη των 3 έως και 30 στρεµµάτων: 3,5 µόρια. Μεγαλύτερη των 30 στρεµµάτων: 2,45 µόρια.

∆υτική Μακεδονία: Η αµπελουργική εκµετάλλευση του αιτούντος είναι ίση ή µεγαλύτερη των 100 στρεµµάτων: 3,5 µόρια. Η αµπελουργική εκµετάλλευση του αιτούντος είναι µεγαλύτερη ή ίση των 75 και µικρότερη των 100 στρεµµάτων: 2,45 µόρια.

Ανατ. Μακεδονία-Θράκη: Η αµπελουργική εκµετάλλευση του αιτούντος είναι ίση ή µεγαλύτερη των 200 στρεµµάτων: 3,5 µόρια. Η εκµετάλλευση του αιτούντος είναι µεγαλύτερη ή ίση των 100 και µικρότερη των 200 στρεµµάτων: 2,45 µόρια.

Η αίτηση είναι αποδεκτή μόνο όταν σ’ αυτή επισυνάπτονται ηλεκτρονικά σε μορφή pdf όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά :

Ταυτότητα
Εκκαθαριστικό εφορίας
Δικαιολογητικά κατοχής της έκτασης. (Επισύναψη των συμβολαιογραφικών εντύπων και του πιστοποιητικού μεταγραφής τους στο υποθηκοφυλακείο)
-Για τα μη ιδιόκτητα αγροτεμάχια μπορεί να κατατεθεί συμβολαιογραφικό έγγραφο μίσθωσης ή ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης (ενοικιαστήριο) ή χρησιδάνειο. Γίνεται δεκτό το ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης η διάρκεια του οποίου πρέπει να είναι μεγαλύτερη των επτά (7) ετών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης . Σε περίπτωση μίσθωσης ή χρησιδανείου , ο ενοικιαστής ή χρήστης κατά περίπτωση συνυποβάλλει σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη της έκτασης για την δραστηριότητα αυτή.

Στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, δηλώνεται η έκταση (σε στρέμματα) και οι συντεταγμένες των κορυφών, κάθε αγροτεμαχίου, για το οποίο πρόκειται να χορηγηθεί η άδεια, καθώς και το δημοτικό διαμέρισμα και το τοπωνύμιο της περιοχής του.

Οι παραγωγοί θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:

Οι άδειες νέας φυτεύσεις ισχύουν για τρία έτη από την ημερομηνία της χορήγησης τους και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο από τον αιτούντα
Η ελάχιστη έκταση για τη χορήγηση άδειας φύτευσης ορίζεται το ένα (1) στρέμμα
Tα τεμάχια για τα οποία χορηγείται άδεια φύτευσης οφείλουν να παραμείνουν στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο όνομα του οποίου εκδόθηκε η άδεια τουλάχιστον για τα επόμενα πέντε (5) έτη από την ημερομηνία χορήγησης αυτής. source