Κάτι σημαντικό αλλάζει στις ελληνικές τράπεζες

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Alpha Βank, ήδη από το Ιούνιο του 2020, η τράπεζα προχωρά στην ολοκλήρωση του στρατηγικού της σχεδίου με ορίζοντα το 2022. Ο εταιρικός μετασχηματισμός αποτελεί μια κίνηση, που είναι ενταγμένη στο πλαίσιο τεσσάρων διαφορετικών κινήσεων, που αφορούν στη βελτίωση της οικονομικής διάρθρωσης της τράπεζας.

Η πρώτη, είναι η πραγματοποίηση της συναλλαγής τιτλοποίησης απαιτήσεων από μη εξυπηρετούμενα δάνεια, ύψους έως 12 δισ. ευρώ.

Η δεύτερη, είναι η υπαγωγή της συγκεκριμένης τιτλοποίησης στο Πρόγραμμα «Ηρακλής» για τον περιορισμό της επίπτωσης από την πώληση του πακέτου της τιτλοποίησης, στην κεφαλαιακή επάρκεια της εισηγμένης εταιρείας.

Η τρίτη, είναι μεταβίβαση της διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) στην εταιρεία CEPAL HELLAS (εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια) και στη συνέχεια η πώληση των μετοχών της «CEPAL HELLAS» σε επενδυτή.

Και η τέταρτη, είναι η απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας.

Μετά την απόσχιση του κλάδου, η εισηγμένη εταιρεία δε θα είναι πλέον τράπεζα, αλλά θα είναι μια holding company. Και η Νέα Alpha Bank στην οποία θα μεταβιβαστεί το σύνολο της τραπεζικής δραστηριότητας, θα κατέχει τραπεζική άδεια και θα είναι 100% θυγατρική της εισηγμένη εταιρείας συμμετοχών Alpha Bank.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της τράπεζας, στη Νέα Alpha Bank, θα μεταφερθεί το σύνολο των καταθέσεων, το σύνολο των δανείων και λοιπών πιστώσεων,  το σύνολο των εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί των ακινήτων,  το δίκτυο των υποκαταστημάτων, το σύνολο των τίτλων ομολογιών Senior Notes, της «Orion X Securitization Designated Activity Company», της «Galaxy II Funding Designated Activity Company» και της «Galaxy IV Funding Designated Activity Company», το ποσοστό 5% των τίτλων ομολογιών Mezzanine Νotes, καθώς και ποσοστό 5% των τίτλων Junior Notes, εκδόσεως της «Orion X Securitization Designated Activity Company», της «Galaxy II Funding Designated Activity Company» και της «Galaxy IV Funding Designated Activity Company».

Επιπλέον, σύμφωνα με την ανακοίνωση της τράπεζας, οι μετοχές της Alpha Bank Εταιρείας Συμμετοχών, θα παραμείνουν εισηγμένες στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, διατηρώντας δραστηριότητες και στοιχεία ενεργητικού και παθητικού που δεν αφορούν στον κλάδο τραπεζικής δραστηριότητας, όπως για παράδειγμα είναι  το σύνολο της συμμετοχής (100%) στην «Alpha Ασφαλιστικές Πρακτορεύσεις», η οποία εδρεύει στο δήμο καθώς και το σύνολο της συμμετοχής (100%) στην εταιρεία «AlphaLife Ανώνυμος Ασφαλιστική Εταιρία Ζωής».

Στην εισηγμένη holding θα παραμείνει επίσης το ποσοστό 95% των τίτλων ομολογιών Mezzanine Νotes και ποσοστό 95% των τίτλων Junior Notes, της «Orion X Securitization Designated Activity Company», της «Galaxy II Funding Designated Activity Company», της «Galaxy IV Funding Designated Activity Company», καθώς και το 100% των τίτλων έκδοσης της «Galaxy III Funding Designated Activity Company».

Η αγορά αναμένει ότι τα τμήματα αναλύσεων των συστημικών τραπεζών – πλην της Εθνικής Τραπέζης  που δεν επέλεξε αυτού του είδους τον εταιρικό μετασχηματισμούς – θα προβούν σε αναλυτικές παρουσιάσεις και να εξηγήσουν με εκλαϊκευμένο τρόπο, στο ευρύ επενδυτικό κοινό το τι ακριβώς έχει συμβεί και το τι πρόκειται να συμβεί.

Για παράδειγμα, θα ήταν καλό να γνωρίζουν οι επενδυτές, ότι η αναμενόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς αφορά την εισηγμένη Τράπεζα Πειραιώς Συμμετοχών και όχι την Τράπεζα Πειραιώς. Ή ότι οι ομολογιακές εκδόσεις που πραγματοποιούνται αφορούν τις εταιρείες συμμετοχών και όχι τα τραπεζικά ιδρύματα.

Οι σχέσεις εμπιστοσύνης επενδυτών και εισηγμένων εταιρειών, βασίζονται πάνω στη διαφάνεια και στη διάχυση της πληροφόρησης. Με δεδομένο ότι το επενδυτικό κλίμα απέναντι στις τράπεζες έχει αλλάξει προς το θετικότερο, και ότι το ενδιαφέρον από τους ξένους επενδυτές βαίνει αυξανόμενο, η πρωτοβουλία των τραπεζών να εξηγήσουν σε πελάτες και μετόχους, αναλυτικά τη νέα δομή τους θα είναι ένα μεγάλο βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση. Με αυτόν τον τρόπο οι επενδυτές, θα έχουν πλήρη επίγνωση των ευκαιριών, των δυνατοτήτων αλλά και των κινδύνων που αναλαμβάνουν.

Αποποίηση Ευθύνης
Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.

liberal.gr

Related Posts